Τι είναι το Athens Climate Lab

Το Athens Climate Lab είναι μια σειρά από 4 διαδραστικά workshops που δημιουργήθηκε από το Global Shapers Athens Hub για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα. 


Στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να συνδιαλλαγούν, να εντοπίσουν τις κύριες προκλήσεις που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα και να προτείνουν νέες, σύγχρονες ιδέες.


Για να διαμορφωθούν οι πρωτοβουλίες αυτές, το Athens Climate Lab θα επικεντρωθεί:


  1. Στον προσδιορισμό των εμποδίων και των αιτιών που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ήδη προτεινόμενων λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Αθήνας.

  2. Στη χαρτογράφηση των σχέσεων και των δυναμικών μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων και πως αυτές επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.


Με τον τρόπο αυτό το Athens Climate Lab θα συμβάλει στη επιλογή και τη διαμόρφωση των βέλτιστων πρωτοβουλιών για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και για να εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην πόλη της Αθήνας.

Image by David T